Bedriftsavtale – Behandling i Bedrift

Om sykefravær:

Sykefraværsprosenten for menn har vært uforandret siden 1979. Derimot har fraværet for kvinner i samme periode gått fra å være lavere enn menns fravær, til å bli rundt 60 prosent høyere. Mer kunnskap om kvinners fravær kan være nøkkelen til å redusere sykefraværet i Norge.

Det er høyest fravær i helse- og sosialtjenester.

Forebyggende helsearbeid= Lønnsomt

Når ansatte går til legen og får sykemelding, er man ofte i et dårlig spor. Dette er noe verken den ansatte eller ledelsen i en bedrift ønsker.

Forebyggende helsearbeid ute i bedriftene har hatt en stor økning de siste årene. Trivsel og godt miljø på arbeidsplassen er en faktor som er veldig viktig for ansatte, og innbefatter også god fysisk og psykisk helse.  Det at arbeidsgiver investerer i de ansattes helse, kan gi mindre sykefravær, økt effektivitet og sikre et godt arbeidsmiljø.

De siste årene har det vært en sterk økning i antall sykemeldinger relatert til muskel- og skjelettlidelser, de fleste av disse plagene kan forebygges og behandles, og det er kjent at forebyggende behandling får ned sykefraværet.

Noen årsaksfaktorer til smerter i muskel / skjelettapparatet kan være:
Statisk muskelarbeid.
Gjentatte belastninger uten variasjon og pause.
Dårlige arbeidsforhold og miljø.
Stor arbeidsbelastning.

  • Hva kan bedriften tjene på at de ansatte føler seg ivaretatt?
  • Hva kan bedrifter tjene på å ha ansatte som er friske?

Fleksible løsninger

Jeg kommer til deg og din bedrift. Med en bærbar benk kan man hurtig installere en liten praksis. Det eneste man trenger er et ledig rom/lokale, og har man ikke det kan vi sammen se på andre løsninger.

Fordeler: Man slipper å bevege seg fra jobben eller bruke dyrebar fritid til å oppsøke behandling. Du sikrer at du får behandling når du trenger det.

Kilder:

http://www.ssb.no/forskning/artikler/2011/2/1298036499.03.html

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kjonn-og-sykefravar/id701151/